Inleiding

Stichting MUZIEK AAN BED respecteert de privacy van haar donateurs, vrijwilligers, samenwerkingspartners, actievoerders en bezoekers van de website en online media. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijk zorg behandeld en beveiligd. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@muziekaanbed.nl.

Wie is MUZIEK AAN BED?

MUZIEK AAN BED (MAB) is de stichting Muziek aan Bed, kantoorhoudende te (1056 TM) Amsterdam aan Cornelis Dirkzstraat 11-c, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34391025. MAB is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door MAB de verwerkingsverantwoordelijke.

Waarom leggen wij uw gegevens vast?

Als u aan MUZIEK AAN BED doneert, actie voor ons voert, een artikel bij ons bestelt (zoals bijvoorbeeld ansichtkaarten), gebruik maakt van onze diensten of op een andere manier contact met ons heeft, leggen wij gegevens vast. Die hebben wij nodig voor de het uitvoeren van de relatie die u met ons aangaat.

We zijn voor ons werk onder andere afhankelijk van donaties. Deze zijn van belang voor het voortbestaan van MUZIEK AAN BED. Het werven van (extra) fondsen is voor ons dan ook noodzakelijk. Dit doen w mede via dataverrijking.

Welke gegevens leggen wij vast?

Bij online contact voor donaties en bestellingen zijn dat bijvoorbeeld: naam, adres, e-mail, geslacht, telefoonnummer en contacthistorie.

Hoe gebruikt MAB uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor MAB persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens MAB voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door MAB worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Marketing

Doeleinde:        Direct marketing

Gegevens:        Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag:       Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:        Social marketing

Gegevens:        Social media account

Grondslag:       Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

MAB heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons hebt verstrekt.

Krijgen derde deze gegevens ook?

Wij verstrekken gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. Wel gebruiken we voor de uitvoering van onze eigen (fondsenwervende en administratieve) activiteiten zorgvuldig geselecteerde leveranciers (verwerkers). Met deze verwerkers hebben wij overeenkomsten om er zeker van te zijn dat zij uw gegevens alleen volgens onze instructie en volgende de wettelijke vereisten behandelen.

Waarom sturen we u mail?

Verbondenheid vinden wij heel belangrijk, daarom zorgen we ervoor dat iedereen zich bij ons betrokken voelt. Dat doen we onder andere via mailcontact. En we delen natuurlijk ook graag hoeveel we samen voor elkaar kunnen krijgen en hoe blij we zijn met elke gift, actie en meer.

Zijn uw gegevens bij ons bekend na een aankoop, een donatie, een actie of evenement, dan houden we u per e-mail op de hoogte van desbetreffende activiteiten. Heeft u aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van activiteiten, projecten en producten van MUZIEK AAN BED. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze e-mails.

Organiseert u een actie of neemt u deel aan een evenement, zoals de Dam tot Damloop, dan kunnen aanvullende reglementen of voorwaarden van toepassing zijn.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens zolang uw relatie met ons voortduurt. Na die termijn bewaren wij uw gegevens voor het maken van analyses. Bepaalde financiële gegevens moeten wij bewaren vanwege de verplichtingen die de belastingwetgeving ons oplegt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij MAB over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe indienen bij MAB. U kunt verzoeken dat MAB u gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van MAB de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van MAB of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van MAB te verkrijgen. MAB zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

Telkens wanneer uw toestemming de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat MAB u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door MAB

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@muziekaanbed.nl. MAB zal u verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat MAB een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien MAB u verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat MAB verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop MAB uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@muziekaanbed.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop MAB uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@muziekaanbed.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.